Pravična trgovina

Pri tovrstnem trgovanju gre za način trgovanja med pridelovalci večinoma iz Afrike, Latinske Ame­rike in JV Azije ter potrošnikom. Pri tem se poskuša čim bolj skraj­šati trgovsko pot blaga tako, da se izločijo številni posredniki.  Proizvajalce se ščiti pred prenizki­mi odkupnimi cenami, ki bi jim jih vsiljevale velike korporacije.  Nadzor nad delovanjem pravičnega načina trgovanja izvajajo medna rodne organizacije, ki nadzorujejo na terenu in preverjajo delovne razmere proizvajalcev. Dve najpo­membnejši nadzorni organizaciji sta FLO (Fairtrade Labellling Orga­nization International) ter WFTO (World Fair Trade Organization). FLO podeljuje certifikat izdelkom pravične trgovine, po katerih so razpoznavni na prodajnih policah.  WFTO podeljuje certifikat organi­zacijam, ki se ukvarjajo s pravično trgovino.  Preglede izvajajo nenajavljene inšpekcije, ki nadzorujejo, ali se izpolnjujejo standardi Fairtrada. Ti temeljijo na varovanju okolja, zdravih delovnih pogojih, ena­kopravnosti moških in žensk pri plačilu ter prepovedi otroškega dela.  Kmetovalci se lahko združujejo v kooperative ali pa nastopajo sami. V kooperativah imajo vsi člani lastniške deleže. Ni lastni­kov in zaposlenih, vsi zaposleni so hkrati lastniki.  Vsak izdelek je opremljen s kodo, ki jo lahko potrošnik vtip­ka na internetni strani www.eza.cc, ter tako dobi po­datke o proizvajalcu in izdelku samem. Tako je omogočena maksimalna sledljivost.  Sledite znaku Fairtrade in se pri­družite pravični verigi kot njen zadnji, a najpomembnejši člen.

Vabljeni v Maxi!